• sv
 • en
 • ar

Rättsskydd

Rättsskydd

Rättsskydd ingår automatiskt som en av flera delar i bl a alla hemförsäkringar (och de flesta företagsförsäkringar) och har till ändamål att hjälpa till med att täcka kostnaderna för juridiskt ombud i en tvist.

Utformningen av rättsskyddsdelen i försäkringen kan variera mellan försäkringsbolagen. Hur rättsskyddet i din försäkring är utformat framgår av ditt försäkringsbrev eller av försäkringsvillkoren.

Om du inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha haft det, kan du som regel inte få hjälp med kostnaderna av staten (rättshjälp).

Försäkringen täcker även eventuell skyldighet att betala den andra partens kostnader om man skulle ”förlora” en tvist.

Rättsskyddet är inte beroende av din årsinkomst. Vi hjälper Dig att ta i anspråk rättsskyddet i Din försäkring.

Familjerätt

De familjerättsliga frågorna är bland annat äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, underhåll till barn, barns rätt till umgänge med förälder, bodelning och boenderätt. I dessa frågor kan alla mot avgift få rådgivning hos advokat.
Rättsskyddsförsäkring skall utnyttjas i första hand om du har en tvist som gäller vårdnad om barn, underhåll eller andra familjerättsliga frågor och tvisten inte har samband med skilsmässa eller upplösande av samboförhållande.

 

Rättshjälp

Under vissa förutsättningar kan du få rättshjälp av staten om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar. Rättshjälp får beviljas fysiska personer vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr. Även näringsidkare kan, om vissa särskilda skäl är uppfyllda, beviljas rättshjälp.

Om du beviljas rättshjälp skall du betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden.
Rättshjälp kan inte beviljas i alla typer av rättsliga angelägenheter. Rättshjälp får exempelvis inte beviljas för förrättande av bouppteckning eller i inskrivningsärenden enligt jordabalken. Rörande vissa angelägenheter krävs särskilda skäl för att rättshjälp skall kunna beviljas. Exempel på sådana angelägenheter är äktenskapsskillnad, underhåll till barn och sådana angelägenheter som skall behandlas utomlands.

För att rättshjälp skall beviljas skall du i normalfallet inleda med en timmes rådgivning hos exempelvis advokat. Kostnaden för rådgivningen får du oftast betala själv.

Du kan ansöka om rättshjälp i samband med rådgivning. Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndigheten eller av domstol.

Annan hjälp

Gemensam äktenskapsskillnad
Det finns en särskild ansökningsblankett för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.

Bodelning
Staten kan under vissa förutsättningar betala för en bodelningsförrättares arbete under högst fem timmar.

 

Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden prövar inte alla tvister

Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan en konsument och en advokat eller advokatbyrå om en tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten.

Om du har kommit fram till att du är konsument, att problemet rör en advokattjänst, att du skriftligen har klagat till din advokat och att någon lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås, då bör du vara medveten om att det finns tvister som Konsumenttvistnämnden ändå inte prövar.

 

Nämnden kommer inte att pröva tvisten om:

 • du inte har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten,
 • värdet av vad som begärs understiger 1 000 kronor,
 • värdet av vad som begärs överstiger 200 000 kronor,
 • ditt krav kommer in senare än ett år efter det att du skriftligen framställde ett klagomål till advokaten såvida inte synnerliga skäl föreligger,
 • ärendet inleds av okynne eller kravet saknar grund,
 • du skickat in ett ofullständigt krav och nämnden begärt en komplettering som du inte gett in,
 • utredningen är bristfällig och det inte går att avhjälpa bristen,
 • tvisten med hänsyn till nämndens arbetsformer inte lämpar sig för prövning av nämnden eller allvarligt skulle förhindra nämnden från att fungera effektivt, eller
 • tvisten redan handläggs eller är avgjord av domstol.

Tvisten kommer heller inte att prövas om du inte betalar avgiften om 100 kronor eller om nämnden redan har prövat tvisten. Nämnden kommer heller inte att pröva tvister som redan är föremål för prövning hos advokatens försäkringsgivare.

Konsumenttvistnämnden prövar inte tvist som har uppstått före den 11 januari 2016.

Om du har frågor rörande detta kontakta nämnden per e-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se eller telefon 08- 459 03 00.